HSX - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
IJC
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): Tổng KL:
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
33,30 1,24
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
0 3.564.528.825.000 15,90 274.194.525 274.194.525
Thông tin tài chính
Tài chính chi tiết
  • Theo quý
  • Theo năm
  • Đơn vị :
CHỈ TIÊUQ2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.928,392.925,062.929,792.922,90
I. Tiền và các khoản tương đương tiền46,6567,0679,0491,59
1. Tiền5,8813,0213,7812,18
2. Các khoản tương đương tiền40,7654,0465,2579,41
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn0000
1. Đầu tư ngắn hạn0000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn0000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn294,17290,26282,15358,80
1. Phải thu khách hàng260,75245,57251,39279,57
2. Trả trước cho người bán 29,4238,7324,7147,36
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn0000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
5. Các khoản phải thu khác3,995,966,0531,86
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi0000
IV. Hàng tồn kho2.546,632.528,112.529,152.453,78
1. Hàng tồn kho2.546,632.528,112.529,152.453,78
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho0000
V. Tài sản ngắn hạn khác40,9339,6439,4618,73
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 19,1417,8614,6513,80
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ16,3416,3019,450
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước000,120
4. Tài sản ngắn hạn khác5,455,475,244,93
B. TÀI SẢN DÀI HẠN1.6491.683,941.678,671.525,49
I. Các khoản phải thu dài hạn830,93878,01870,34888,06
1. Phải thu dài hạn của khách hàng340,96394,33392,10417,50
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc0000
3. Phải thu nội bộ dài hạn0000
4. Phải thu dài hạn khác489,97483,68478,24470,56
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi0000
II. Tài sản cố định631,01617,79617,63620,04
1. Tài sản cố định hữu hình601,83610,32616,63592,51
- Nguyên giá807,79810,70809,43777,48
- Giá trị hao mòn lũy kế-205,97-200,38-192,80-184,98
2. Tài sản cố định thuê tài chính0000
- Nguyên giá0000
- Giá trị hao mòn lũy kế0000
3. Tài sản cố định vô hình 1,461,610,530,62
- Nguyên giá3,043,061,871,87
- Giá trị hao mòn lũy kế-1,59-1,45-1,34-1,24
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 27,735,860,4726,91
III. Bất động sản đầu tư 172,03172,92173,810
- Nguyên giá177,36177,36177,360
- Giá trị hao mòn lũy kế-5,32-4,43-3,550
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0000
1. Đầu tư vào công ty con0000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh0000
3. Đầu tư dài hạn khác0000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn0000
V. Tài sản dài hạn khác14,8415,0316,7517,39
1. Chi phí trả trước dài hạn14,2814,4715,8116,45
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại0000
3. Tài sản dài hạn khác0,570,570,940,94
VI. Lợi thế thương mại0,180,190,150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN4.577,384.6094.608,464.448,39
A. NỢ PHẢI TRẢ1.702,861.578,611.593,281.447,91
I. Nợ ngắn hạn1.087,18954,75972,42808,04
1. Vay và nợ ngắn hạn82,4770,6062,0626,07
2. Phải trả người bán369,56365,34388,40176,74
3. Người mua trả tiền trước3,402,922,571,72
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước3,332,900,1421,10
5. Phải trả người lao động2,312,372,312,22
6. Chi phí phải trả236,19247,61243,40304,03
7. Phải trả nội bộ 0000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác387,60263,01271,88274,40
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn0000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi2,3101,671,76
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn0000
II. Nợ dài hạn615,68623,86620,86639,87
1. Phải trả dài hạn người bán0000
2. Phải trả dài hạn nội bộ0000
3. Phải trả dài hạn khác2,652,732,722,86
4. Vay và nợ dài hạn504,55504,55504,55526,03
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả0000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm0000,15
7. Dự phòng phải trả dài hạn0000
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn108,48116,58113,58110,83
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ0000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU2.874,523.030,393.015,193.000,48
I. Vốn chủ sở hữu2.874,523.030,393.015,193.000,48
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu2.741,952.741,952.741,952.741,95
2. Thặng dư vốn cổ phần 10,4210,4210,4210,42
3. Vốn khác của chủ sở hữu0000
4. Cổ phiếu quỹ0000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản0000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0000
7. Quỹ đầu tư phát triển30,6426,9726,9726,97
8. Quỹ dự phòng tài chính50,9647,2947,2947,29
9. Quỹ khác thuộc VCSH0000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 40,55203,76188,56173,85
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB0000
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp0000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác0000
1. Nguồn kinh phí0000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định0000
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ0000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN4.577,384.6094.608,464.448,39
Lịch sự kiện
28/06
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Trả cổ tức 6% tiền mặt năm 2012.
18/04
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 tại tòa nhà Lucky Square - Trung tâm TP mới Bình Dương.
22/05
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 11%
20/04
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012 tại tòa nhà Lucky Square– Trung tâm Thành phố mới Bình Dương
06/05
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
IJC Thay đổi số lượng niêm yết 06/05/2011
21/03
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
IJC Lịch họp cổ đông Ngày 21/03/2011
25/02
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
IJC Trả cổ tức bằng tiền Ngày 25/02/2011
13/01
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
IJC Phát hành riêng lẻ Ngày 13/01/2011
Copyright 2009-2013 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.
© Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

© TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ - HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp số 109/GP-TTĐT
Tòa soạn: Tầng 3, số 95H, Phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Ms. Thủy / Ms. Hiên
Điện thoại: 0908 824 030 / 0908 468 285
Email : online@nhipcaudautu.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh