HNX - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
VCG
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): Tổng KL:
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
Thông tin tài chính
Tài chính chi tiết
  • Theo quý
  • Theo năm
  • Đơn vị :
CHỈ TIÊUQ1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 14.772,7415.866,3515.343,7015.828,75
I. Tiền và các khoản tương đương tiền579,27919,11713,58667,80
1. Tiền387,88483,27445,41425,08
2. Các khoản tương đương tiền191,40435,84268,16242,72
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn32,6041,7736,1436,20
1. Đầu tư ngắn hạn42,0456,6451,2342,16
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn-9,45-14,87-15,09-5,96
III. Các khoản phải thu ngắn hạn6.158,156.568,895.537,655.775,97
1. Phải thu khách hàng4.674,624.650,073.688,143.976,91
2. Trả trước cho người bán 1.073,211.424,421.366,361.306,03
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn0000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0,560,560,560,56
5. Các khoản phải thu khác840,42827,03764,19761,77
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi-430,65-333,20-281,61-269,31
IV. Hàng tồn kho7.181,827.498,597.962,208.111,56
1. Hàng tồn kho7.232,257.524,147.989,728.139,87
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-50,43-25,55-27,52-28,32
V. Tài sản ngắn hạn khác820,908381.094,151.237,22
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 36,8246,0877,9847,32
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ128,58109,29140,23165,73
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước67,1160,4557,9766,14
4. Tài sản ngắn hạn khác588,39622,18817,97958,03
B. TÀI SẢN DÀI HẠN13.143,1513.173,5012.876,5512.735,39
I. Các khoản phải thu dài hạn26,3426,70-40,2326,12
1. Phải thu dài hạn của khách hàng1,401,401,861,62
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc0000
3. Phải thu nội bộ dài hạn26,04000
4. Phải thu dài hạn khác-1,1026,3929,5625,60
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi0-1,10-71,65-1,10
II. Tài sản cố định9.971,8110.297,3410.164,1210.111,04
1. Tài sản cố định hữu hình7.302,977.538,737.484,137.596,12
- Nguyên giá10.080,3010.224,1510.066,5910.051,52
- Giá trị hao mòn lũy kế-2.777,34-2.685,42-2.582,45-2.455,39
2. Tài sản cố định thuê tài chính49,975253,0156,20
- Nguyên giá89,3790,2389,3789,37
- Giá trị hao mòn lũy kế-39,39-38,23-36,36-33,17
3. Tài sản cố định vô hình 53,2575,9462,2260,40
- Nguyên giá59,6082,7070,3567,60
- Giá trị hao mòn lũy kế-6,34-6,76-8,13-7,20
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.565,622.630,672.564,752.398,32
III. Bất động sản đầu tư 1.094,74799,88770,12787,78
- Nguyên giá1.290,47983,19939,08946,88
- Giá trị hao mòn lũy kế-195,73-183,31-168,96-159,10
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.564,131.550,821.419,941.285,58
1. Đầu tư vào công ty con0000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh1.103,261.082,82955,78969,19
3. Đầu tư dài hạn khác468,96495,13481,42404,77
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-8,09-27,14-17,26-88,39
V. Tài sản dài hạn khác478,33490,75552,59514,17
1. Chi phí trả trước dài hạn239,93261,81305,47252,48
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại221,38211,55230,75244,91
3. Tài sản dài hạn khác17,0217,3916,3716,78
VI. Lợi thế thương mại7,798,0110,0110,70
TỔNG CỘNG TÀI SẢN27.915,8929.039,8528.220,2528.564,15
A. NỢ PHẢI TRẢ20.979,7922.039,2521.496,1521.750,22
I. Nợ ngắn hạn14.587,4315.456,5914.498,8914.716,77
1. Vay và nợ ngắn hạn5.222,805.308,405.540,905.448,39
2. Phải trả người bán2.794,423.151,021.925,982.489,77
3. Người mua trả tiền trước3.036,713.324,233.697,953.663,05
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước644,52611,19506,08406,86
5. Phải trả người lao động190,86261,86187,04187,03
6. Chi phí phải trả849,14899,84764,54717,83
7. Phải trả nội bộ 0000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác1.801,421.861,921.833,341.753,68
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn4,392,201,020,90
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi43,1735,9442,0449,26
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn0000
II. Nợ dài hạn6.392,366.582,666.997,267.033,46
1. Phải trả dài hạn người bán86,4288,0894,1796,55
2. Phải trả dài hạn nội bộ21,03000
3. Phải trả dài hạn khác0501,6621,5216,22
4. Vay và nợ dài hạn5.267,795.606,855.714,285.756,52
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả0,950,500,420,53
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm2,1909,589,75
7. Dự phòng phải trả dài hạn164,877,504,564,54
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn846,16378,061.152,731.149,35
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ2,96000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU5.199,465.118,784.876,305.048,04
I. Vốn chủ sở hữu4.975,954.814,224.573,674.652,86
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu4.417,114.417,114.417,114.417,11
2. Thặng dư vốn cổ phần 355,10355,10355,10355,10
3. Vốn khác của chủ sở hữu3,763,953,033,03
4. Cổ phiếu quỹ08,2600
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản0000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6,220-200,10-213,93
7. Quỹ đầu tư phát triển474,79466,96475,83481,94
8. Quỹ dự phòng tài chính106,29103,31104,87105,29
9. Quỹ khác thuộc VCSH3,863,333,103,18
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -391,17-543,80-585,28-498,86
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB0000
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp0000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác223,51304,55302,63395,19
1. Nguồn kinh phí223,51304,55302,63395,19
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định0000
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ1.736,641.881,821.847,791.765,88
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN27.915,8929.039,8528.220,2528.564,15
Lịch sự kiện
20/04
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
<SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: " arial?,?sans-serif?;="" font-size:="" 10pt;="" mso-bidi-font-size:="" 11.0pt?="">Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012 tại hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội</SPAN>
26/08
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
VCG Lịch họp cổ đông Ngày 26/08/2011
01/04
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
VCG Lịch họp cổ đông Ngày 01/04/2011
17/08
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
VCG Trả cổ tức bằng tiền Ngày 17/08/2010
14/06
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
VCG Trả cổ tức bằng tiền Ngày 14/06/2010
Copyright 2009-2013 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.
© Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

© TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ - HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp số 109/GP-TTĐT
Tòa soạn: Tầng 3, số 95H, Phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Ms. Thủy / Ms. Hiên
Điện thoại: 0908 824 030 / 0908 468 285
Email : online@nhipcaudautu.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh