HSX - Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): Tổng KL:
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
38,83 2,69
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
0 1.473.022.188.000 39,50 44.737.486 44.637.036
Thông tin tài chính
Tài chính chi tiết
  • Theo quý
  • Theo năm
  • Đơn vị :
CHỈ TIÊUQ2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.026,79988,31952,61826,82
I. Tiền và các khoản tương đương tiền106,1991,4390,6485,12
1. Tiền67,2966,8366,4461,92
2. Các khoản tương đương tiền38,9024,6024,2023,20
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn0000
1. Đầu tư ngắn hạn2222
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn-2-2-2-2
III. Các khoản phải thu ngắn hạn205,96221,59215,95213,40
1. Phải thu khách hàng167,14144,04146,25120,10
2. Trả trước cho người bán 25,7563,9355,5080,33
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn0000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
5. Các khoản phải thu khác14,2514,8015,3814,15
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi-1,18-1,18-1,18-1,18
IV. Hàng tồn kho686,48624,25610,21496,62
1. Hàng tồn kho686,50624,97610,93498,55
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-0,02-0,71-0,71-1,93
V. Tài sản ngắn hạn khác28,1651,0335,8131,68
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,891,671,060,67
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ23,7829,291712,38
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước0,0215,8915,8916,31
4. Tài sản ngắn hạn khác2,474,181,872,33
B. TÀI SẢN DÀI HẠN1.020,891.004,051.013,181.019,92
I. Các khoản phải thu dài hạn0000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng0000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc0000
3. Phải thu nội bộ dài hạn0000
4. Phải thu dài hạn khác0000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi0000
II. Tài sản cố định695,05668,98677,78686,07
1. Tài sản cố định hữu hình574,21556,53568,48578,18
- Nguyên giá1.265,691.274,631.273,571.269,61
- Giá trị hao mòn lũy kế-691,48-718,11-705,09-691,43
2. Tài sản cố định thuê tài chính12,4712,7012,9313,16
- Nguyên giá13,6313,6313,6313,63
- Giá trị hao mòn lũy kế-1,16-0,93-0,70-0,47
3. Tài sản cố định vô hình 93,5582,7283,0683,40
- Nguyên giá104,3388,8488,8488,84
- Giá trị hao mòn lũy kế-10,79-6,12-5,78-5,44
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 14,8317,0313,3111,33
III. Bất động sản đầu tư 118,83118,89118,94119
- Nguyên giá121,28121,28121,28121,28
- Giá trị hao mòn lũy kế-2,45-2,39-2,34-2,28
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 131,84131,15122,26122,13
1. Đầu tư vào công ty con0000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh129,12128,55119,66119,47
3. Đầu tư dài hạn khác5,355,355,355,35
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-2,63-2,75-2,75-2,69
V. Tài sản dài hạn khác75,1785,0385,5383,76
1. Chi phí trả trước dài hạn72,3179,9780,4780,99
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại1,473,693,691,39
3. Tài sản dài hạn khác1,391,371,371,38
VI. Lợi thế thương mại008,678,95
TỔNG CỘNG TÀI SẢN2.047,681.992,361.965,801.846,74
A. NỢ PHẢI TRẢ1.406,031.341,141.336,431.197,75
I. Nợ ngắn hạn1.083,35995,16991,39805,59
1. Vay và nợ ngắn hạn739,57762,43667,60573,12
2. Phải trả người bán166,29111,15173,0698,21
3. Người mua trả tiền trước87,4078,1769,5960,26
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước3,830,800,780,68
5. Phải trả người lao động25,9718,3534,3324,80
6. Chi phí phải trả7,095,143,812,68
7. Phải trả nội bộ 0000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác51,6015,6234,3337,78
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn0000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi1,593,507,898,05
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn0000
II. Nợ dài hạn322,68345,98345,04392,16
1. Phải trả dài hạn người bán0000
2. Phải trả dài hạn nội bộ0000
3. Phải trả dài hạn khác17,8817,8817,8817,88
4. Vay và nợ dài hạn289,29311,47310,17357,71
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả0000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm0016,9916,57
7. Dự phòng phải trả dài hạn15,4816,6000
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn0,030,0300
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ0000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU635,45644,96623,02643,03
I. Vốn chủ sở hữu635,45644,96623,02643,03
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu447,37447,37447,37447,37
2. Thặng dư vốn cổ phần 22,7145,0344,0944,09
3. Vốn khác của chủ sở hữu0000
4. Cổ phiếu quỹ-5,94-5,94-5,94-5,94
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản0000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0000
7. Quỹ đầu tư phát triển2,1024,4224,4224,42
8. Quỹ dự phòng tài chính42,1142,1142,1142,11
9. Quỹ khác thuộc VCSH15,0915,0915,0915,09
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 112,0176,8855,8775,89
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB0000
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp0000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác0000
1. Nguồn kinh phí0000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định0000
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ6,206,266,355,96
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN2.047,681.992,361.965,801.846,74
Lịch sự kiện
26/04
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2, Đệ Nhất khách sạn, số 25 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM.
06/07
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011, tỷ lệ 8%
21/04
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
<P>ĐHĐCĐ thường niên 2012 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2 - Đệ nhất Khách sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM</P>
14/12
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 0.07 Ngày 14/12/2011
04/04
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM Trả cổ tức bằng tiền Ngày 04/04/2011
18/03
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM Thay đổi số lượng niêm yết 18/03/2011
08/03
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM Lịch họp cổ đông Ngày 08/03/2011
02/12
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM Thưởng cổ phiếu Ngày 02/12/2010
22/01
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
TCM Thay đổi số lượng niêm yết 22/01/2010
Copyright 2009-2013 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.
© Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

© TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ - HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp số 109/GP-TTĐT
Tòa soạn: Tầng 3, số 95H, Phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Ms. Thủy / Ms. Hiên
Điện thoại: 0908 824 030 / 0908 468 285
Email : online@nhipcaudautu.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh