HNX - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
PVX
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): Tổng KL:
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
Thông tin tài chính
Tài chính chi tiết
  • Theo quý
  • Theo năm
  • Đơn vị :
CHỈ TIÊUQ1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 13.133,4612.590,7913.683,1610.696,30
I. Tiền và các khoản tương đương tiền510,43736,10871,021.502,34
1. Tiền161,62290,55300,85357,23
2. Các khoản tương đương tiền348,81445,56570,181.145,11
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn180,21229,96305,88127,55
1. Đầu tư ngắn hạn184,69234,44309,97133,99
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn-4,48-4,48-4,09-6,43
III. Các khoản phải thu ngắn hạn7.240,735.851,107.569,264.305,74
1. Phải thu khách hàng1.814,241.457,791.541,741.478,46
2. Trả trước cho người bán 4.574,733.630,014.501,811.416,41
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn0000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng104,2473,81378,83467,74
5. Các khoản phải thu khác1.152,601.152,851.344,371.140,62
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi-405,07-463,37-197,49-197,49
IV. Hàng tồn kho3.298,883.696,774.485,154.282,53
1. Hàng tồn kho3.299,023.696,914.485,154.640,01
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-0,14-0,140-357,48
V. Tài sản ngắn hạn khác1.903,212.076,87451,84478,14
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 20,1733,8579,7186,60
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ159,62153,21162,76153,80
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước49,0156,0247,6749,49
4. Tài sản ngắn hạn khác1.674,421.833,79161,70188,25
B. TÀI SẢN DÀI HẠN5.991,466.363,225.716,696.581,16
I. Các khoản phải thu dài hạn4,675,364,674,67
1. Phải thu dài hạn của khách hàng0000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc0000
3. Phải thu nội bộ dài hạn0000
4. Phải thu dài hạn khác4,675,364,674,67
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi0000
II. Tài sản cố định4.323,674.421,763.423,683.881,11
1. Tài sản cố định hữu hình1.785,601.844,061.385,361.423,96
- Nguyên giá2.339,662.365,461.842,901.834,74
- Giá trị hao mòn lũy kế-554,06-521,41-457,54-410,78
2. Tài sản cố định thuê tài chính120,89128,24125,14101,15
- Nguyên giá156,12161,68151,25123,08
- Giá trị hao mòn lũy kế-35,23-33,44-26,11-21,93
3. Tài sản cố định vô hình 441,25507,70189,55189,68
- Nguyên giá450,11515,54196,49195,85
- Giá trị hao mòn lũy kế-8,85-7,84-6,95-6,16
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.975,941.941,771.723,632.166,32
III. Bất động sản đầu tư 499,60232,39122,14122,94
- Nguyên giá509,07239,97129,07129,07
- Giá trị hao mòn lũy kế-9,47-7,58-6,93-6,13
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 568,321.066,031.661,142.009,34
1. Đầu tư vào công ty con0000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh331,60331,60810,75810,72
3. Đầu tư dài hạn khác914,39894,39909,431.225,83
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-677,68-159,97-59,04-27,21
V. Tài sản dài hạn khác553,03593,97461,09511,25
1. Chi phí trả trước dài hạn349,88398,37324,82349,63
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại94,9787,3628,5853,16
3. Tài sản dài hạn khác108,17108,24107,68108,46
VI. Lợi thế thương mại42,1743,7243,9851,85
TỔNG CỘNG TÀI SẢN19.124,9218.954,0219.399,8517.277,46
A. NỢ PHẢI TRẢ14.504,9113.856,5113.617,3510.986,02
I. Nợ ngắn hạn12.413,6912.082,8711.948,269.486,95
1. Vay và nợ ngắn hạn2.758,592.688,752.887,763.216,47
2. Phải trả người bán1.348,061.480,711.764,441.452,80
3. Người mua trả tiền trước6.676,036.230,385.422,443.094,24
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước109,11107,3562,3259,39
5. Phải trả người lao động44,1468,8777,6878,06
6. Chi phí phải trả770,56621,43794,64641,13
7. Phải trả nội bộ 0000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác699,45877,67904,84905,19
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn1,62000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi6,137,7134,1439,67
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn0000
II. Nợ dài hạn2.091,221.773,631.669,091.499,07
1. Phải trả dài hạn người bán0000
2. Phải trả dài hạn nội bộ0000
3. Phải trả dài hạn khác206,01184,5545,3845,30
4. Vay và nợ dài hạn1.561,251.468,131.454,501.375,76
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả11,8511,360,860,94
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm002,101,85
7. Dự phòng phải trả dài hạn13,7013,5019,7419,87
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn298,4196,09146,5155,36
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ0000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU2.379,692.848,113.705,613.798,73
I. Vốn chủ sở hữu2.379,692.848,113.705,613.798,73
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu4.0004.0004.0004.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 000,114,14
3. Vốn khác của chủ sở hữu3,063,063,773,27
4. Cổ phiếu quỹ-3,49-3,49-3,49-7,09
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản0000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 00-19,61-19,61
7. Quỹ đầu tư phát triển80,1479,7776,4179,34
8. Quỹ dự phòng tài chính63,5463,4579,3678,99
9. Quỹ khác thuộc VCSH2,822,822,343,97
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -1.766,38-1.297,50-433,28-344,29
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB0000
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp0000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác0000
1. Nguồn kinh phí0000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định0000
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ2.240,322.249,402.076,892.492,71
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN19.124,9218.954,0219.399,8517.277,46
Lịch sự kiện
01/05
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
ĐHĐCĐ 2013 tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tầng 25, Toà nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội<BR>
01/01
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
12/12
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
PVX Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 0, Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 0.05, Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 0, Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 0.5 giá 10000 đồng/cổ phiếu Ngày 12/12/2011
14/02
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
PVX Lịch họp cổ đông Ngày 14/02/2011
Copyright 2009-2013 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.
© Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

© TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ - HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp số 109/GP-TTĐT
Tòa soạn: Tầng 3, số 95H, Phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Ms. Thủy / Ms. Hiên
Điện thoại: 0908 824 030 / 0908 468 285
Email : online@nhipcaudautu.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh