HNX - Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
ADC
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): Tổng KL:
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
Thông tin tài chính
Tài chính chi tiết
  • Theo quý
  • Theo năm
  • Đơn vị :
CHỈ TIÊUQ2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 28,7029,3237,4650,12
I. Tiền và các khoản tương đương tiền1,370,799,918,81
1. Tiền1,370,792,810,71
2. Các khoản tương đương tiền007,108,10
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn0,750,750,750,75
1. Đầu tư ngắn hạn0,750,750,750,75
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn0000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn18,7317,7722,9937,93
1. Phải thu khách hàng13,8615,3520,3637,14
2. Trả trước cho người bán 2,252,252,490,54
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn0000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
5. Các khoản phải thu khác2,620,170,150,25
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi0000
IV. Hàng tồn kho6,887,783,111,99
1. Hàng tồn kho6,887,783,111,99
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho0000
V. Tài sản ngắn hạn khác0,982,230,690,63
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0,380,370,250,15
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ-0,020,7200
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước0,230,760,080,11
4. Tài sản ngắn hạn khác0,390,380,360,37
B. TÀI SẢN DÀI HẠN5,671,852,301,27
I. Các khoản phải thu dài hạn0000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng0000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc0000
3. Phải thu nội bộ dài hạn0000
4. Phải thu dài hạn khác0000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi0000
II. Tài sản cố định2,891,231,591,14
1. Tài sản cố định hữu hình2,891,231,591,14
- Nguyên giá7,355,685,684,91
- Giá trị hao mòn lũy kế-4,46-4,45-4,09-3,77
2. Tài sản cố định thuê tài chính0000
- Nguyên giá0000
- Giá trị hao mòn lũy kế0000
3. Tài sản cố định vô hình 0000
- Nguyên giá0000
- Giá trị hao mòn lũy kế0000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0000
III. Bất động sản đầu tư 0000
- Nguyên giá0000
- Giá trị hao mòn lũy kế0000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0000
1. Đầu tư vào công ty con0000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh0000
3. Đầu tư dài hạn khác0000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn0000
V. Tài sản dài hạn khác2,770,620,710,14
1. Chi phí trả trước dài hạn2,020,620,710,14
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại0000
3. Tài sản dài hạn khác0,75000
VI. Lợi thế thương mại0000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN34,3731,1739,7651,39
A. NỢ PHẢI TRẢ19,4916,3323,8436,39
I. Nợ ngắn hạn19,4916,3323,8436,37
1. Vay và nợ ngắn hạn1,02000
2. Phải trả người bán16,0513,2815,5226,32
3. Người mua trả tiền trước1,021,270,071,31
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước0,120,460,651,30
5. Phải trả người lao động006,907,07
6. Chi phí phải trả0,19000
7. Phải trả nội bộ 0000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng0000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác0,740,950,830,37
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn0000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi0,340,36-0,130
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn0000
II. Nợ dài hạn0000,02
1. Phải trả dài hạn người bán0000
2. Phải trả dài hạn nội bộ0000
3. Phải trả dài hạn khác0000
4. Vay và nợ dài hạn0000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả0000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm0000,02
7. Dự phòng phải trả dài hạn0000
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn0000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ0000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU14,8814,8415,9215
I. Vốn chủ sở hữu14,8814,8415,9215
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu10101010
2. Thặng dư vốn cổ phần 0000
3. Vốn khác của chủ sở hữu0000
4. Cổ phiếu quỹ0000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản0000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0000
7. Quỹ đầu tư phát triển2,612,610,950,95
8. Quỹ dự phòng tài chính0,650,650,430,43
9. Quỹ khác thuộc VCSH0000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,621,594,543,62
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB0000
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp0000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác0000
1. Nguồn kinh phí0000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định0000
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ0000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN34,3731,1739,7651,39
Lịch sự kiện
02/04
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
<P>ĐHĐCĐ thường niên 2012 tại <FONT size=2><FONT face=Arial>Hội trường 22-12 Nhà Xuất bản Giáo dục Việt <?xml:namespace prefix = u1 /><u1:country-region u2:st="on"><u1:place u2:st="on">Nam</u1:place></u1:country-region>, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></P>
28/12
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
ADC Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 0.15 Ngày 28/12/2011
08/03
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
ADC Lịch họp cổ đông Ngày 08/03/2011
09/02
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
ADC Trả cổ tức bằng tiền Ngày 09/02/2011
Copyright 2009-2013 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.
© Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

© TẠP CHÍ NHỊP CẦU ĐẦU TƯ - HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp số 109/GP-TTĐT
Tòa soạn: Tầng 3, số 95H, Phố Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: Ms. Thủy / Ms. Hiên
Điện thoại: 0908 824 030 / 0908 468 285
Email : online@nhipcaudautu.vn
Powered by:
Địa chỉ: Lầu 6, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh