Venezuela bắt nghi phạm phá hoại điện: Sự thật sắp sáng tỏ?

Venezuela bắt nghi phạm phá hoại điện: Sự thật sắp sáng tỏ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện