Nga nhắc lại vụ Skripal để gửi thông điệp đến Mỹ

Nga nhắc lại vụ Skripal để gửi thông điệp đến Mỹ


Sự Kiện