Nga hưởng quả ngọt trong lĩnh vực tái thiết Syria

Nga hưởng quả ngọt trong lĩnh vực tái thiết Syria


Sự Kiện