Mỹ không giao căn cứ, Thổ nổi giận quyết diệt người Kurd

Mỹ không giao căn cứ, Thổ nổi giận quyết diệt người Kurd


Sự Kiện