3M22-Zircon sẽ xóa sổ tất cả mục tiêu đầu não của Mỹ

3M22-Zircon sẽ xóa sổ tất cả mục tiêu đầu não của Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện