Nhiệt điện cạn kiệt than: Dừng hoạt động hay chuyển đổi?

Nhiệt điện cạn kiệt than: Dừng hoạt động hay chuyển đổi?


Sự Kiện