Người nghèo từ chối nhận bò vì không có tiền đối ứng

Người nghèo từ chối nhận bò vì không có tiền đối ứng


Sự Kiện